Get Adobe Flash player

Pedagogische uitgangspunten


In peuterspeelzaal Zonnestraaltje is er veel aandacht voor het individuele kind, het mag zichzelf zijn. De sfeer in de speelzaal vinden we belangrijk. Dit wordt zichtbaar in de respectvolle manier van met elkaar omgaan zowel kinderen, leidsters, ouders en bestuur.

 

We dragen zorg voor een plezierige evenwichtige omgeving, hierbij denken we onder meer aan de inrichting van de peuterspeelzaal(de seizoenstafel, de natuurlijke materialen, het speelgoed, de tuin, de omgang met de kinderen: niet direct iets verbieden, maar alternatieven aanbieden, de liedjes, rijmpjes en verhalen die passend zijn bij het seizoen en het eten en drinken dat met zorg wordt bereidt. We geven de voorkeur aan eerlijke producten en natuurlijke materialen, die de fantasie en de creativiteit prikkelen; ruimte geven, mogelijkheden scheppen en niet te veel (willen) sturen. Met andere woorden de mogelijkheid scheppen om te worden wie je bent.

 

De peuterspeelzaal is van iedereen die erbij betrokken is. Dit brengt ook verplichtingen met zich mee. We verwachten van ouders dat zij naast een financiële bijdrage, ook een actieve bijdrage leveren in het draaiend houden van de peuterspeelzaal. Deels geboren uit financiële noodzaak, niet alles kan worden betaald uit subsidie en ouderbijdrage (die we ook betaalbaar willen houden), maar de ouders willen ook mede verantwoordelijkheid dragen voor de plaats waar hun kinderen spelen. Zo wordt o.a. het bestuur van de peuterspeelzaal gevormd door ouders, helpen ouders bij het onderhoud van het speelgoed, tuinonderhoud, organiseren activiteiten als een voorjaarsmarkt, maken schoon en springen in waar het nodig is.

 

t_Zonnestraaltje_Posters_flyers_Ambiance_fotos_095_verkleind_tot_198x132 1 2 t_Zonnestraaltje_Posters_flyers_Ambiance_fotos_165_verkleind_tot_198x132

 

De term "vrije" stond oorspronkelijk voor onderwijs dat vrij was van overheidsbemoeienis, in een tijd waarin het meeste onderwijs werd voorgeschreven door de overheid. Vandaag de dag verwijst de term "vrije" naar een levensfilosofie die antroposofie wordt genoemd, gebaseerd op de ideeën van Rudolf Steiner (1861-1925).

 

De antroposofie geeft een ontwikkelingsweg aan voor alle leeftijdsfasen van het menselijk leven. Ten aanzien van het kind wordt onder meer gesteld, dat de omgeving van het kind bestaat uit twee verschillende gebieden. Het eerste gebied is de natuur, die zich ook binnenshuis voortzet. Het tweede gebied bestaat uit datgene wat door mensen is gemaakt en door mensen wordt gedaan. Een peuter is zijn/haar omgeving. Het kind neemt alles wat het ziet met een volkomen open ziel waar, hetgeen een diep innerlijk beleven geeft, dat als voedsel dient om zich verder te ontwikkelen.

 

Dit heeft voor ouders en opvoeders tot gevolg dat zij zich bewust moeten zijn van wat de omgeving uitstraalt en ook wat zijzelf uitstralen (zijn) en wat zij het kind aan invloeden en ervaringen bieden. Het verwerken van die invloeden en ervaringen doet de peuter door middel van nabootsen. In zijn spel samen met zijn speelgoed, probeert hij/zij te beleven wat zijn/haar omgeving is. In de Vrije Peuterspeelzaal staat het eigen karakter en het wezen van het kind op de voorgrond. Van hieruit wordt met de peuters omgegaan.